Zásady ochrany osobních údajů

  1. Provozovatel internetových stránek Porňák.CZ zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu se zákonem č 122/2013 Sb . , O ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ) .
  2. K registraci k některým službám nabízeným provozovatelem na internetových stránkách www.pornak.cz mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů , jako je např údaj o jménu, příjmení , korespondenční adrese , e - mailové adrese , číslu telefonu , číslu bankovního účtu , pohlaví , věku , zájmech a pod Účel , na který budou takové údaje případně zpracované , vyplývá z nebo je uveden na příslušné stránce ,která umožňuje vložení těchto údajů . Obecně platí , že uvedené údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem poskytování služeb a produktů nabízených na stránkách Porňák.CZ .
  3. Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďují a nezpracovává žádné osobní údaje , které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou .Vkládání všech osobních údajů v registraci nebo nastavení služeb Porňák.CZ , včetně vkládání audiovizuálních děl uživatelů je zcela dobrovolné .
  4. Uživatel je oprávněn sám určit, které osobní údaje av jakém rozsahu budou na stránkách www.pornak.cz zveřejněny .Tyto údaje a obsah slouží jako prostředek k veřejné prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a budou použity pro potřeby funkcí portálu .
  5. Uživatel , který poskytl provozovateli osobní údaje , a to včetně citlivých údajů , souhlasí s tím , aby provozovatel tyto údaje zpracovával pro účely uvedené výše ,nebo aby takové údaje nechal zpracovat jinou osobou . Uživatel tímto dává výslovný souhlas k uchovávání a zveřejňování takových údajů v rámci služeb provozovatele za výše uvedených podmínek .
  6. Všechny osobní údaje , které uživatel ( tj subjekt údajů ) provozovateli poskytne ,budou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněna proti zneužití po dobu neurčitou .
  7. Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace , které se týkají používání stránek Porňák.CZ ze strany uživatelů . Tyto informace mohou být získány pomocí " cookie " , malých textových složek ,umístěných serverem na hard - disk uživatele . Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit ( ne) povolení " cookie " .
  8. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům provozovatele , zpracovatelům ,s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů , případně další fyzické osobě oprávněné podle zákona o ochraně osobních údajů , osobám dle souhlasu dotčené osoby a osobám oprávněným na základě právních předpisů .
  9. Požádá-li subjekt údajů Porňák.CZ o informaci o zpracování svých osobních údajů ,je provozovatel v souladu se zákonem povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat . Každý subjekt údajů , který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů , provádí zpracování jeho osobních údajů ,které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem , zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování , může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat , aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav .Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy , doplnění nebo likvidaci osobních údajů .
  10. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů . Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat , zda toto prohlášení nedoznalo změn .

 

 

TOPlist